Ihållande muskelkramper i hand, handled, fot och fotled efter stroke

Spasticitet efter stroke är en vanlig komplikation. För att dämpa överaktiviteten i muskeln och lindra spasticiteten kan BOTOX® hjälpa.

Spasticitet efter stroke

Spasticitet innebär ihållande muskelkramper och är en vanlig komplikation efter stroke. Spasticitet drabbar mer än var femte strokepatient och utvecklas ofta gradvis under de första månaderna efter en stroke. För en del orsakar spasticiteten rörelse- och funktionshinder. Spasticitet innebär bland annat spända och stela muskler med efterföljande svårigheter att styra och utföra viljemässiga rörelser med drabbade kroppsdelar. Det finns olika svårighetsgrader av spasticitet, men som alla i olika utsträckning påverkar dagliga aktiviteter.

Orsaker till spasticitet och ökad muskelspänning

För att musklerna ska veta om de ska dras ihop eller slappna av behöver de få instruktioner från hjärnan. Instruktionerna skickas ut som elektriska signaler till musklerna. Spasticitet efter stroke beror på att du fått en skada som stör hjärnans kontroll över musklernas aktivitet. De elektriska signalerna blir överaktiva och ”bombarderar” muskeln, vilket leder till ökad spänning och förkortning av den drabbade muskeln. Det är den ökade muskelaktiviteten och hjärnans minskade muskelkontroll som kallas spasticitet. Ju hastigare du sträcker din led, desto högre motstånd svarar den spastiska muskeln med.

Behandling med BOTOX® kan lindra spasticitet

Om du får BOTOX® ordinerat som behandling så anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig. BOTOX®-behandlingen du fått är ett komplement till sjukgymnastik och/eller arbetsterapi för att behandla den spasticitet du drabbats av.

BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A. När BOTOX® injiceras i den spastiska muskeln dämpas överaktiviteten i muskeln och spasticiteten lindras.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

Precis som andra läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla får dem.

Vanliga Vid behandling av hand och handled: Ökad muskelspänning, blåmärken och blödningar under huden som ger röda fläckar (ekkymos eller purpura), smärta i hand och fingrar, muskelsvaghet, smärta vid injektionsstället, feber, influensaliknande symtom, blödning eller sveda på injektionsstället. Vid behandling av fot och fotled: Hudutslag, ledvärk eller inflammation, stela eller ömma muskler, muskelsvaghet, svullnad av exempelvis händer och fötter, fall.
Mindre vanliga Depression, sömnsvårigheter (insomnia), minskad känsel i huden, huvudvärk, domningskänsla eller stickningar, koordinationssvårigheter, minnesförlust, yrsel eller känsla av att “allt snurrar” (vertigo), blodtrycksfall när man reser sig upp vilket orsakar yrsel, svindel eller svimning, illamående, domningskänsla eller stickningar runt munnen, inflammation i huden (dermatit), klåda, hudutslag, ledsmärta eller inflammation, generell svaghet, smärta, ökad känslighet vid injektionsstället, generell sjukdomskänsla, svullnad av exempelvis händer och fötter.

 

Vissa av dessa mindre vanliga biverkningar kan också ha samband med din sjukdom.

Du kan läsa mer om vanliga biverkningar på denna webbsajt eller på fass.se.

Så går behandling med BOTOX® till

VANLIGA MÅL KAN VARA

öka funktionsförmågan t ex att kunna öppna handen eller förbättra rörligheten i fotleden.

minska smärtor och kramper orsakade av spasticiteten.

förhindra muskelförkortning och ledstelhet s k kontrakturer.

underlätta skötseln av hygienen.

underlätta användningen av stödskenor och hjälpmedel.

Steg 1

Tillsammans med din läkare och sjukgymnast diskuterar ni målsättning med behandlingen. Försök sätta dig in i vilka förväntningar du har av behandlingen utifrån just dina förutsättningar. Sätt realistiska och för dig viktiga mål som t ex ökad rörlighet, förbättrad hygien, minskad smärta eller att det ska bli enklare att klä på sig, äta och dricka.

Steg 2

För att din läkare ska veta var BOTOX®-injektionerna ska ges behöver de muskler som ska behandlas identifieras. Detta kan antingen ske med en så kallad EMG-apparat som är kopplad till BOTOX®-sprutans nålspets, eller genom att använda ultraljud för att se de enskilda musklerna. Med EMG-apparaten kan din läkare höra musklernas aktivitet eller stimulera enskilda muskler elektriskt och därigenom se vilka muskler som aktiveras. Ibland används en kombination av dessa metoder. Oftast krävs det flera injektioner, ibland i samma muskel och ofta i flera olika muskler. Nålsticken känns ungefär som vid en blodprovstagning.

Steg 3

Det är viktigt att du har ett nära samarbete med en sjukgymnast och/eller arbetsterapeut som kan hjälpa dig med träningen och den fortsatta behandlingen.

Efter BOTOX®-behandling

BOTOX® botar inte spasticiteten men underlättar fortsatt träning under ledning av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Därför är det viktigt att du har en inbokad tid hos din sjukgymnast de närmaste dagarna/veckan efter behandlingen. En mer intensiv träning med bland annat muskeltöjningar direkt efter BOTOX®-injektionerna kan förstärka och förlänga effekten.

Behandling med BOTOX® innebär inga inskränkningar i det dagliga livet, tvärtom är det en fördel att vara lika eller mer aktiv än före behandlingen. Det långsiktiga målet är att du i högre grad ska kunna utföra dina dagliga aktiviteter.

Effekt av BOTOX®

Effekten brukar vara i minst 12 veckor, men detta kan variera mellan olika individer och behandlingstillfällen.

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. På denna webbplats finns material och annat stöd för dig som patient.

Information och stöd om BOTOX®

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser